Etusivu
Säännöt
Vaakuna
Hallitus
Sukuhaarat
Tuotteet
Jäsenilmottautumislomake
Kuvia
Ajankohtaista
LinkitSäännöt

Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Tirkkosen Sukuseura ry, kotipaikka Leppävirran kunta ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.
Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään
 • järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia,
 • keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,
 • selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,
 • harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä
 • pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.

Seuran jäsenet

Sukuseuran jäseniksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksuista ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.
Seuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus. – Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu.
Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.
Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

Seuran hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt, joiden kaikkien tulee olla sukuseuran jäseniä.

Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös sukuseuran esimieheksi ja varapuheenjohtajaa myös seuran varaesimieheksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran esimies tai varaesimies sekä vähintään kaksi muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.
10§ Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.
11§ Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran esimies ja varaesimies yhdessä tahi jompikumpi heistä yhdessä seuran sihteerin kanssa.
12§ Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

Seuran tilit

13§ Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa.

Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.

Seuran kokoukset

14§ Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana vuosittain huhti-elokuun kuluessa. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu Savon Sanomissa sekä Helsingin Sanomissa ja annettu tiedoksi kirjeellä.

Ylimääräiseen sukukokoukseen kutsutaan seuran jäsenet hallituksen toimesta ilmoituksella Savon Sanomissa sekä Helsingin Sanomissa ja kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
15§ Varsinaisessa sukukokouksessa
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa,
 • todetaan kokouksen laillisuus,
 • hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus,
 • hyväksytään edellisen vuoden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
 • vahvistetaan hallituksen laatima seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
 • valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös sukuseuran esimieheksi,
 • valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi,
 • valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuran seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa,
 • päätetään seuraavana kalenterivuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus, sekä
 • päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.
16§ Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnä olevalla jäsenellä, joka on suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

17§ Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu.

Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.
18§ Jos sukuseura purkautuu tai tulee lakkautetuksi, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Valtionarkistolle tai Savon Maakunta-arkistolle.
19§ Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassaolevia säännöksiä.